Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het rechtspersoonsnr (RSIN) is: 805974246
Inschrijving Kamer van Koophandel is: 41186356

Staat van baten en lasten over 2017