Over de stichting

Stichting Pro Religione et Libertate ondersteunt en versterkt initiatieven die de publieke relevantie van het christelijk geloof bevorderen of versterken in Nederland en het buitenland. De stichting draagt financieel bij aan diverse projecten en culturele uitingsvormen.

Pro Religione et Libertate is ontstaan in 1994 uit een initiatief van Jan van Oord (1922 – 2011). Zijn grote interesse voor de gereformeerde geschiedenis mondde uit in de oprichting van een stichting. Zijn ideaal was om het gereformeerde cultuurgoed levend te houden en door te geven. De historische uitdrukking Pro Religione et Libertate (voor godsdienst en vrijheid) verwijst naar dat ideaal.

Jan van Oord en zijn bestuursopvolgers zijn erfgenamen van de gereformeerde traditie. Deze vindt haar oorsprong in de Reformatie en draagt ook het stempel van Abraham Kuyper. Binnen de doelstelling geldt ‘gereformeerd’ als richtinggevend motief en niet beperkend. Daarbij richt de stichting zich op drie thema’s:

  • Christelijk leiderschap

Door de eeuwen heen zijn er talloze christenen geweest die maatschappelijke initiatieven hebben ondernomen om hulp te bieden in nood en op te komen voor een rechtvaardige samenleving. In een seculiere wereld is het niet eenvoudig om in maatschappelijke structuren het christelijk denken vorm te geven. De vorming van toekomstig leiderschap dat gedreven wordt door een Christelijke levenshouding is een van de drie gebieden waarop de stichting zich richt.

  • Warme gemeenschappen

Onze samenleving is steeds meer gericht op het individu en steeds minder op het collectief. Het christelijk geloof is echter in alle tijden ingebed geweest in gemeenschappen waarbinnen het goede nieuws handen en voeten krijgt. Dit is ook bij uitstek de manier waarop inhoudelijke overtuigingen zichtbaar en geloofwaardig in de wereld aanwezig zijn. Daarom ondersteunt de stichting open, warme gemeenschappen waarbinnen christelijk intellectueel gedachtegoed op nieuwe manieren wordt verbonden met de dagelijkse praktijk.

  • Gereformeerd cultuurgoed

Dit is ons aloude doelstelling die wij, in gewijzigde formulering, handhaven. Geschiedschrijving van het Gereformeerde gedachtengoed an sich, waar het project Kamphuis (zie hieronder) nog wel een voorbeeld van is, verdwijnt naar de achtergrond. De nieuwe focus is op publicaties en projecten die direct op de actualiteit betrokken zijn. Daarnaast blijven wij culturele uitingen van Christelijk gedachtengoed ondersteunen.

Een greep uit ons portfolio >

Ons bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Dr. D.J. (Diederik) van Oord (voorzitter)
  • H. (Henk) Strating RA (penningmeester)
  • P.M.A. (Marnix) van Oord (secretaris)
  • S.J.M. (Suzan) Sierksma-Agteres, MA
  • Prof. dr. R. (Roel) Kuiper
  • Drs. W.A. (Wouter) van Oord-Jansen

“Er wordt door het bestuur veel aandacht besteed aan het uitgangspunt inzake het bereik en de impact van initiatieven, projecten en publicaties.”

Ons beleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Kosten worden op declaratiebasis vergoed, indien zij in direct verband staan tot projecten of publicaties.

Het vermogen van de stichting is voornamelijk verkregen door schenkingen/legaten van de oprichter en wordt aangevuld door schenkingen uit een zeer kleine kring van nauw betrokkenen. De stichting doet niet aan actieve en publieke fondswerving, en is derhalve een vermogensfonds.

In 2016 is de statutaire doelstelling uitgebreid met de navolgende tekst “de stichting heeft ten doel – het ondersteunen van initiatieven die de publieke relevantie van het christelijk geloof bevorderen of versterken in Nederland en het buitenland”.

Er wordt door het bestuur veel aandacht besteed aan het uitgangspunt inzake het bereik en de impact van initiatieven, projecten en publicaties. Voor de steunontvangers voor langere termijn wil dat zeggen dat wij of een schriftelijke, of een mondelinge rapportage, willen zien/horen. En bij nieuwe langer lopende steunaanvragen zullen wij ook doorvragen naar haalbaarheid en effectiviteit.

Besluiten worden genomen wanneer minimaal vier bestuursleden akkoord gaan met een voorstel.

De stichting zal een beperkte levensduur hebben. Het bestuur heeft zich als doel gesteld nog tot ca. 2030 door te gaan.

Gezien het toenemende aantal aanvragen voor ondersteuning voor langere termijn, zal een financiële reserve van minimaal drie maal de gemiddelde jaaruitgaven nodig zijn.

Bestuursverslag 2020

Een actueel verslag van de in 2018 uitgeoefende activiteiten van de stichting vindt u in het bestuursverslag.

Financiële verantwoording 2020

Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Het rechtspersoonsnr (RSIN0) is: 805974246 Inschrijving Kamer van Koophandel is: 41186356

Standaardformulier ANBI fondsen

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens gebruik te maken van standaardformulieren. Onderstaand formulier is ingevuld op basis van de jaarcijfers 2020 van de stichting.

© Copyright – Pro Religione et Libertate