Wilt u ook ondersteuning aanvragen?

Bij de bespreking van uw aanvraag voor een financiële bijdrage hanteert Pro Religione et Libertate een aantal uitgangspunten:

1. In hoeverre sluit het initiatief aan bij de doelstelling van onze stichting: het ondersteunen van initiatieven die de publieke relevantie van het christelijk geloof bevorderen of versterken?

2. In hoeverre richt het initiatief zich op één van onze drie kernthema’s:

 • christelijk leiderschap. De stichting steunt projecten die de leiders van nu en van de toekomst vormt aan de hand van een christelijke doordenking van een maatschappelijke praktijk, een vakgebied of door oefening in een christelijke levenshouding. Aanvragen met betrekking tot een publicatie over christelijk leiderschap dienen voorzien te zijn van concrete plannen voor toepassing ervan in de praktijk. De stichting geeft de voorkeur aan projecten die niet op een individu gericht zijn (zoals een promotietraject), maar een collectief op het oog hebben.
 • warme gemeenschappen. Hieronder vallen gemeenschappen op het grensvlak van kerk en samenleving. Projecten dienen elementen van vernieuwend christelijk denken of handelen te bevatten. Als projecten uit een kerkelijke gemeente voortkomen, dienen deze innoverend of pionierend van aard te zijn en niet onder gebruikelijk kerkelijk werk te vallen. Als projecten vooral maatschappelijk gesitueerd zijn, vinden we het van belang dat christelijke inhoudelijke vorming centraal staat.
 • gereformeerd cultuurgoed. Bij dit type projecten kijkt de stichting enerzijds naar de verworteling in de gereformeerde traditie en anderzijds naar de relevantie binnen een hedendaagse context. Projecten dienen, qua inhoud en/of vorm, gericht te zijn op het actualiseren of breed toegankelijk maken van de gereformeerde denk- en leefwereld binnen de huidige samenleving. Het gebruik van andere media dan (of naast) de uitgave van een boek wordt daartoe aangemoedigd.

3. Hoe groot is het (te verwachten) bereik, de impact en de spin-off?

Let op: initiatieven die in principe niet voor financiële ondersteuning in aanmerking komen zijn; tegemoetkomingen in levensonderhoud en salaris, initiatieven die onvoldoende projectmatig en afgebakend van aard zijn, initiatieven waarbij de ondersteuning door PRL geen verschil maakt in haalbaarheid van uitvoering, projecten die een beperkt bereik hebben.


Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag indienen per e-mail. Denk daarbij aan het volgende format:

 • aanvraagbrief met daarin: wie vraagt aan, waar gaat het om, en welke financiële bijdrage wordt gevraagd. Geef hierbij ook aan hoeverre uw project beantwoordt aan bovenstaande uitgangspunten (grootte ± 1 A4)
 • beschrijving van het project (grootte max 3x A4);
 • planning en begroting van het project (grootte ieder ±1 A4);
 • een overzicht van andere fondsen of organisaties waarvan u steun vraagt.

Als u in persoon een aanvraag indient:

 • uw beknopt curriculum vitae met vermelding van voor het project relevante zaken;
 • een aanbeveling van een deskundige (max 1 A4).

Behandeling

Na ontvangst van uw aanvraag:

 1. ontvangt u per email een ontvangstbevestiging;
 2. kan de stichting u om nadere informatie vragen;
 3. kan het enige tijd duren voordat uw aanvraag besproken wordt, daar het bestuur driemaal per jaar vergadert;
 4. ontvangt u bericht over de beslissing met daarbij een beknopte motivatie;
 5. geeft het bestuur aan of, en zo ja op welke wijze en onder welke voorwaarden het de financiële bijdrage beschikbaar stelt.