Een greep uit ons portfolio

Een kleine greep uit de projecten en activiteiten waar Pro Religone et Libertate recent een financiële bijdrage aan heeft geleverd.

Christelijk leiderschap

Oprichting Leerstoel Ecologische Theologie

De grote vragen van onze tijd gaan over klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, de volhoudbaarheid van landbouw en de inrichting van een duurzame mondiale samenleving, waarin recht wordt gedaan aan medemensen en medeschepselen. Deze vragen zijn in de kern niet technologisch of wetenschappelijk, maar ethisch en spiritueel van aard. Ze vragen daarom ook ten diepste om theologische doordenking. Hoe verhoudt de mens zich tot de schepping; en hoe verhoudt hij zich tot de God van de schepping; en wat is hierin de rol van de kerk in deze tijd?

De Martine Vonkstichting is opgericht om in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht een bijzondere leerstoel Ecologische Theologie in het leven te roepen. Het doel van de leerstoel Ecologische Theologie is om bij te dragen aan de theologische bezinning op in onze tijd cruciale vragen. Een bezinning die via onderzoek, onderwijs en publicaties dienstbaar is aan predikanten in opleiding, inspirerend voor kerken en organisaties en een impuls voor het praktische geloofsleven van velen. PRL steunt de totstandkoming van deze leerstoel vanaf 2023 voor een periode van 5 jaar.

Warme gemeenschappen

Stichting l’Abri Nederland

L’Abri is een christelijke woongemeenschap en studiecentrum, waar ruimte is om antwoorden te zoeken op eerlijke vragen over God en het belang van het menselijk bestaan. L’Abri is het franse woord voor ‘schuilplaats’. Het is een plek waar iedereen welkom is om tijd en ruimte te geven aan verschillende levens- en geloofsvragen in de setting van de gemeenschap.

Uitgangspunt daarbij is dat het christelijk geloof gaat over alle aspecten van het leven, niet alleen voor een klein ‘spiritueel’ deelaspect. In lezingen en presentaties probeert l’Abri deze visie uit te werken over o.a. maatschappij en cultuur, politiek, wetenschap, kunst en menselijke relaties.

Als PRL zijn we onder de indruk van hoe l’Abri op een waardevolle wijze vorm weet te geven aan het samen leven en samen leren. Met ongelofelijke inzet van de -inwonende- medewerkers wordt hier heel zinvol werk gedaan. Een warme gemeenschap, gastvrij, eenvoudig van stijl, in afhankelijkheid van God.

In 2023 besloot PRL om dit werk te ondersteunen.

Gereformeerd cultuurgoed, kunst en literatuur

Schrijvers voor Gerechtigheid

Schrijvers voor Gerechtigheid is een collectief van liedschrijvers. Zij maken liederen voor de kerk over het doen van recht. Recht aan mensen, recht aan de schepping, recht aan God. Hun liederen van de  albums Zeeën van Recht (2011) en Licht Aan (2014) zijn nog steeds dagelijks te horen in kerken, op evenementen en op tal van andere plekken.

Wat we zingen in onze kerken bepaalt mede hoe we over God denken, over de wereld om ons heen, en over onze rol in die wereld. Daarom brengt het collectief liederen om te zingen in de kerk; over hoop en recht en over het Goede Nieuws.

Nu confronteert de klimaatcrisis en het enorme verlies van biodiversiteit ons allen met de realiteit dat de schepping knarst en kraakt, dat zij kreunt als in barensweeën. Die weerbarstigheid wil Schrijvers voor gerechtigheid benoemen en (laten) bezingen, in zeven nieuwe liederen over de schepping. Deze ‘Scheppingsliederen’ worden uitgebracht in combinatie met filmpjes en een boek vol achtergrondverhalen en gespreksstof. Een compleet pakket waarmee kerken hun diensten, Bijbelkringen en andere activiteiten kunnen verrijken en verdiepen. Een pakket waarmee organisaties hun verhaal opnieuw kunnen ondersteunen.

PRL ondersteunt deze productie met een eenmalige bijdrage.

Warme gemeenschappen

Kerk in context van de Islam

De Stichting Leerstoel ‘Kerk in de context van de Islam’ is in 2006 opgericht. De leerstoel houdt zich bezig met de christelijk theologische reflectie op de vragen die ontstaan waar christendom en islam elkaar ontmoeten. Zo dient zij de christelijke gemeenschap in Nederland en daarbuiten ten aanzien van vragen die breed leven ten aanzien van de Islam, bijvoorbeeld vragen naar exclusiviteit en verbinding, of naar omgang met machtsverschillen en vervolgingen. De leerstoel wil deze vragen stellen, ermee op weg gaan en zoeken naar antwoorden. PRL ondersteunt deze organisatie al jaren van harte, echter niet zonder in kritisch gesprek te gaan over inhoud, aanpak en bereik. In 2022 staat in dat kader een gesprek gepland met prof. Reitsema.

Christelijk leiderschap

Samenwerking in leiderschapsvorming 

In 2021 is een bijzonder samenwerkingsproject van start gegaan: vorming en toerusting in leiderschap van christelijke studenten door de Stichting voor Christelijke Filosofie, studentenorganisatie IFES en ForumC, die activiteiten onderneemt op het kruispunt van geloof, wetenschap en samenleving. Bij IFES was er behoefte aan een verdiepende training voor studentenwerkers. Stichting voor Christelijke Filosofie was al enige tijd op zoek naar een nieuwe oriëntatie op de werkzaamheden van de hoogleraren christelijke filosofie. ForumC’s goedbezochte website De Grote Vragen ontwikkelde zich de afgelopen periode van een aanbieder van online content tot een hybride platform met cursussen en ontmoetingen.
PRL heeft zich ingespannen om deze drie partijen bij elkaar te brengen. In 2022 resulteert dit in de ontwikkeling van Masterclasses Christelijk Academisch Leiderschap, onder andere aangeboden via christelijke studentenverenigingen in alle universiteitssteden.