Een greep uit ons portfolio

Een kleine greep uit de projecten en activiteiten waar Pro Religone et Libertate recent een financiële bijdrage aan heeft geleverd.

Christelijk leiderschap

Oprichting Leerstoel Ecologische Theologie

De grote vragen van onze tijd gaan over klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, de volhoudbaarheid van landbouw en de inrichting van een duurzame mondiale samenleving, waarin recht wordt gedaan aan medemensen en medeschepselen. Deze vragen zijn in de kern niet technologisch of wetenschappelijk, maar ethisch en spiritueel van aard. Ze vragen daarom ook ten diepste om theologische doordenking. Hoe verhoudt de mens zich tot de schepping; en hoe verhoudt hij zich tot de God van de schepping; en wat is hierin de rol van de kerk in deze tijd?

De Martine Vonkstichting is opgericht om in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht een bijzondere leerstoel Ecologische Theologie in het leven te roepen. Het doel van de leerstoel Ecologische Theologie is om bij te dragen aan de theologische bezinning op in onze tijd cruciale vragen. Een bezinning die via onderzoek, onderwijs en publicaties dienstbaar is aan predikanten in opleiding, inspirerend voor kerken en organisaties en een impuls voor het praktische geloofsleven van velen. PRL steunt de totstandkoming van deze leerstoel vanaf 2023 voor een periode van 5 jaar.

Warme gemeenschappen

Kløsterbeweging

Een nieuwe ontwikkeling is de realisatie van stadskloosters voor studenten en andere twintigers: kleine warme gemeenschappen, waar mensen gastvrij worden ontvangen om aan christelijke spiritualiteit te proeven. Het uitgangspunt daarbij is dat de bijdrage van het christelijk geloof in het leven van alledag juist gelegen is in rust, ritme en contemplatie. Zoals Cors Visser, oud-directeur van ForumC het verwoordt: ‘Ons verlangen is studenten en twintigers te inspireren en tools te geven om hun leven te laten opbloeien. Dat doen we door ze de rust en het ritme van het kloosterleven en de kracht van gemeenschap te laten ervaren en hen uit te dagen aan de hand van het leven van Jezus. Wij noemen dat de kløsterbeweging.’ In de komende twee jaar wil men drie stadskloosters inrichten in studentensteden, met in elk klooster zo’n 50 bewoners. Besloten werd om een bijdrage te geven gericht op training en inspiratie.

Gereformeerd cultuurgoed, kunst en literatuur

Glossy Abraham Kuyper

In 2020 werd herdacht dat Abraham Kuyper 100 jaar daarvoor overleed. Ter gelegenheid hiervan is een glossy uitgebracht. Voor een bijdrage aan de kosten werd een forse donatie aan PRL gevraagd. Bij bestudering van de aanvraag hadden wij onze vragen bij de begroting en distributiekosten. Dit gaf aanleiding tot een herziening en uitwerking hiervan, waarbij er in de zomer van 2020 een nieuwe aanvraag binnenkwam. De gevraagde bijdrage was gehalveerd. Wij hebben een donatie gedaan en ons garant gesteld voor het geval het project niet kostendekkend zou worden. Het magazine ‘Bram’ is verschenen in najaar 2020 met interessante teksten en aantrekkelijke vormgeving.

Warme gemeenschappen

Kerk in context van de Islam

De Stichting Leerstoel ‘Kerk in de context van de Islam’ is in 2006 opgericht. De leerstoel houdt zich bezig met de christelijk theologische reflectie op de vragen die ontstaan waar christendom en islam elkaar ontmoeten. Zo dient zij de christelijke gemeenschap in Nederland en daarbuiten ten aanzien van vragen die breed leven ten aanzien van de Islam, bijvoorbeeld vragen naar exclusiviteit en verbinding, of naar omgang met machtsverschillen en vervolgingen. De leerstoel wil deze vragen stellen, ermee op weg gaan en zoeken naar antwoorden. PRL ondersteunt deze organisatie al jaren van harte, echter niet zonder in kritisch gesprek te gaan over inhoud, aanpak en bereik. In 2022 staat in dat kader een gesprek gepland met prof. Reitsema.

Christelijk leiderschap

Samenwerking in leiderschapsvorming 

In 2021 is een bijzonder samenwerkingsproject van start gegaan: vorming en toerusting in leiderschap van christelijke studenten door de Stichting voor Christelijke Filosofie, studentenorganisatie IFES en ForumC, die activiteiten onderneemt op het kruispunt van geloof, wetenschap en samenleving. Bij IFES was er behoefte aan een verdiepende training voor studentenwerkers. Stichting voor Christelijke Filosofie was al enige tijd op zoek naar een nieuwe oriëntatie op de werkzaamheden van de hoogleraren christelijke filosofie. ForumC’s goedbezochte website De Grote Vragen ontwikkelde zich de afgelopen periode van een aanbieder van online content tot een hybride platform met cursussen en ontmoetingen.
PRL heeft zich ingespannen om deze drie partijen bij elkaar te brengen. In 2022 resulteert dit in de ontwikkeling van Masterclasses Christelijk Academisch Leiderschap, onder andere aangeboden via christelijke studentenverenigingen in alle universiteitssteden.